Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

  • To event minęło.

Coaching i Przywództwo oparte na transformującej obecności

08 stycznia - godz. 09:00

Coaching i Przywództwo Oparte na Transformującej Obecności
szkolenie w języku polskim
Kontekst warsztatu:
Od kilku lat, kierując uwagę w różne obszary życia, nieustannie słyszymy o zmianach, ich tempie, niestabilności i nieprzewidywalności. Doświadczamy tym samym rzeczywistości określanej akronimem VUCA pochodzącym od słów: volatility(zmienność), uncertain-ty (niepewność),complexity (złożoność) i ambiguity (niejednoznaczność). Równole-gle, często doświadczamy trudności w radzeniu sobie z funkcjonowaniem w takiej rzeczy-wistości za pomocą jedynie rozumowego podejścia, analizowania i kalkulowania. Tempo i nieprzewidywalność, charakterystyczne dla Świata VUCA wymagają od nas używa-nia swojego umysłu w bardziej adekwatny, elastyczny i integralny sposób. Podej-ście oparte na Transformującej Obecności dostarcza koncepcji i metod rozwijają-cych naszą interakcję ze światem w taki sposób. Pozwala dostrzec różnice pomiędzy skomplikowaną a kompleksową rzeczywistością. Pomaga zauważać i adresować to co ważne wykorzystując i angażując w większym stopniu intuicję, odczucia i emocje, które wraz z intelektem umożliwiają sprawniejsze radzenie sobie ze złożonością i nieprzewidy-walnością rzeczywistości.
Cel edukacyjny:
– poszerzenie świadomości na temat funkcjonowania środowiska VUCA (voltile, un-certain, complex, ambiguous – zmiennego, niepewnego, kompleksowego i niejedno-znacznego)
– zdobycie wiedzy na temat działania organizacji samozarządzanych i opartych na wartościach (zielone i turkusowe organizacje), a także firm pomarańczowych (więk-szość korporacji) otwierających się na nowe podejście w zarządzaniu i przywództwie
– zdobycie wiedzy i zyskanie nowych kompetencji: liderów i coachów działających i pracujących w świecie VUCA, w organizacjach, które chcą wprowadzać elementy „turkusu” (samozarządzania) i agailu („zwinności” organizacyjnej).
– poszerzenie wiedzy na temat zmieniających się trendów ekonomicznych i związa-nych z nimi możliwości i potrzeb w podejściu coachingowym i przywódczym (VUCA, Teoria U)
– rozumienie kontekstu zmian jakie wyłaniają się w organizacjach i umiejętność dobra-nia narzędzi i sposobów, które będą wspierać ich rozwój
– zrozumienie podejścia opartego na potencjale i jego roli w kształtowaniu nowych trendów ekonomicznych (eko-systemu versus ego-systemu)
Program ramowy warsztatu:
Dzień 1
1. Wprowadzenie do Transformującej Obecności
• podstawy fizyki kwantowej
• perspektywa świata jako energii w ruchu i tego konsekwencje
• natura obecności i działania – pionowe i poziome komponenty naszego życia
• świat VUCA i jego atrybuty – jak się w nim odnaleźć, co jest skuteczne?
• model DISCO – Dramat- Sytuacja- Wybór- Możliwości – nowe paradygmat po-strzegania rzeczywistości
• ćwiczenie modelu DISCO w praktyce przywódczej i coachingowej
2. Rzeczywistość wertykalna i horyzontalna
• doświadczenie w sferze bycia i działania
• wybór optymalnego drogi w podejściu do codziennych wyzwań
• praktykowanie narzędzia coachingowego z zespole
• praktykowanie narzędzia w procesie coachigowym
Dzień 2
1. Sztuka obecności – budowanie połączenia ze sobą
2. Poznanie swojej intuicji
• odczuwanie czasu i przestrzeni
• praca z rytmem, kształtem i powtarzalnymi trendami
• praktyka coachingowa powyższych modeli
3. Nowy wymiar słuchania – praktyka głębokiego słuchania
4. Nowy wymiar komunikacji – praktyka „feed forward”
5. Nowy wymiar relacji – empatyczny spacer
Dzień 3
1. Dialog z rzeczywistością – demonstracja i praktyka technik coachingowych przydatnych w świecie VUCA
• oświecony dialog (czy ja mówię do Świata czy pozwalam Światu mówić do mnie)
• 3 inteligencje (umysł, serce, brzuch) – dążenie do celu poprzez integrację na po-ziomie faktów, emocji i instynktu
• dusza i ego – dialog między twórczością i pasją a bezpieczeństwem. Szukanie op-tymalnego balansu do realizacji celów
Dzień 4
1. Człowiek jako system energetyczny
• tworzenie pól atraktorowych w pracy coachingowej – wykład teoretyczny
• praktyczne doświadczenie pól atraktorowych w pracy zespołowej
• praktyka coachingowa
2. Praca z 7 poziomami świadomości:
• poziom podstawy
• poziom relacji
• poziom tożsamości
• poziom serca i intuicji
• poziom komunikacji i wyrażania siebie
• poziom wizji
• poziom mądrości
3. Praktyka coachingowa i przywódcza przy użyciu poziomów świadomości
`
Dzień 5
1. Prosto przez złożoność – techniki rozwiązywania kompleksowych problemów dzięki uważności i prostym pytaniom
2. Praktyka coachingowa powyższych umiejętności w zespole
3. Praktyka coachingowa indywidualna
4. Podejście oparte na potencjale vs podejście transakcyjne
5. Praktyka coachigowa pracy na potencjale – demonstracja
6. Indywidualna praca praktyki opartej na potencjale/ pracy transformującej
7. Podsumowanie, zakończenie warsztatu
Korzyści i efekty kształcenia dla absolwentów warsztatu:
Wiedza
– pozyskanie nowych, transformacyjnych narzędzi, struktur i modeli do pracy coachingowej i przywódczej
– zrozumienie podejścia opartego na potencjale
– poznanie i zrozumienie teorii U – modelu nowożytnej ekonomii i przywództwa
– poznanie i zrozumienie systemu energetycznego człowieka i jego wpływ na kompeten-cje przywódcze i coachingowe
– poznanie kilkunastu oryginalnych narzędzi coachingowych opartych na intelekcie, intuicji i instynkcie
– pozyskanie dyplomu akredytowanego przez ICF uprawniającego do zdobycia za-wodu coacha
– zrozumienie różnicy między rolą lidera (kreowanie możliwości), rolą sprawnego mana-gera (nieustanne działanie) a rolą ofiary (życie w „dramacie”).
Umiejętności
– zyskanie nowej perspektywy w zakresie wspierania ludzi i organizacji (przejście od dra-matu do możliwości)
– rozwinięcie umiejętności korzystania z intuicji w pracy coachingowej i przywódczej
– zwiększenie zdolności do odczuwania i stosowania empatii
– umiejetność wykorzystania empatii w pracy zespołowej i organizacyjnej
– doświadczenie słuchania i komunikacji jako podstawowych narzędzi do zmiany systemu organizacyjnego
– umiejetność wykorzystania struktur i modeli (DISCO, U, podejście oparte na potencjale) do pracy indywidualnej i zespołowej
– wzmocnienie pewności siebie w obliczu wyzwań związanych z niepewnością
– umiejetność zastosowania podejścia opartego na potencjale
– umiejętność zarządzenia sytuacją dramatu i przejście do miejsca wyboru i możliwości
– rozwiązywania konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych prostymi pytaniami
– budowanie relacji i współpracy na głębszym poziomie
– umiejętność radzenia sobie ze stresem
Postawa
– zbudowanie i świadomy wybór postawy lidera kreującego nowe możliwości
– wzięcie odpowiedzialności za swoje wybory i działania
– zbudowanie potrzeby i świadomości samokształcenia i samodoskonalenia
– poszerzenie perspektywy i zwiększenie pola działania
– głęboka transformacja wzorców myślenia, działani i współpracy
– spokój i podejmowanie decyzji z miejsca wyboru i możliwości
– postawa kreatywna nawet w obliczu trudności i wyzwań
– otwartość na zmiany, podążanie za zmianą jako źródłem informacji
Dla kogo ten program rozwojowy?
Program jest zaproszeniem dla:
– coachów indywidualnych,
– coachów zespołowych,
– trenerów
– liderów i właścicieli firm
– liderów organizacyjnych i samorządowych,
– przedstawicieli edukacji oraz
– życiowych pasjonatów,
którzy widzą siebie jako część większej całości – Świata w którym żyją. Są gotowi odkry-wać, podążać za intuicją, uczyć się nowych rzeczy, przełamywać stare wzorce i podążać nowymi szlakami, w życiu zawodowym i prywatnym.
Data: 9-13 października 2019
Prowadzący:
Joanna Zawada – Kubik, Sander van Eekelen
Joanna Zawada- Kubik, MCC, coach indywidualny i zespołowy
Od 2006 roku, zafascynowana coachingiem, była jednocześnie coachem i trenerem dla swoich pra-cowników. Nieustannie zgłębia wiedzę na temat coachingu, przecierając nowe szlaki w pracy indywidual-nej i zespołowej. Pracując z Klientem pracuje z człowiekiem– nie z jego stanowiskiem, rolą lub kompe-tencją. To sprawia, że ma łatwość pracy zarówno z osobami na wysokich stanowiskach, jak i uczniami, rodzicami, nauczycielami. Pasjonuje ją zmiana, w najgłębszym, transformacyjnym wymiarze. Szybko do-ciera do sedna i buduje prawdziwą, żywą relację. W coachingu daje przestrzeń, akceptację i uważność. Lubi podążać za swoimi Klientami i wspólnie z nimi zatrzymywać się w kluczowych momentach, w których budują nowy sposób widzenia siebie i otaczającej rzeczywistości. Widzi świat jako system w którym wszystko się ze sobą łączy – nie ma dla niej rzeczy bez znaczenia. W relacjach coachingowych jej Klienci odkrywają mądrość i nowe możliwości, ukryte w codziennych wyzwaniach i życiowych paradoksach: zaczynają czerpać moc z wrażliwości i znajdują spokój we własnym wnętrzu. Cieszy ją i wzrusza, kiedy z odwagą podejmują nowe wyzwania by żyć i pracować z przyjemnością i głębokim poczuciem sensu.
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Joanna ma za sobą 10 lat pracy w korporacji na różnych stanowiskach w działach Operacyjnym i Sprzeda-ży Detalicznej. Zajmowała się wdrażaniem i nadzorowaniem standardów bezpieczeństwa, komunikacją wewnętrzną w strategicznych dla firmy projektach, obsługą klientów i windykacją należności. Różnorodne doświadczenia zawodowe i praca na stanowiskach managerskich, dały jej szerokie spojrzenie na pracę w korporacji i zrozumienie działających w niej mechanizmów. Obszary, w które angażowała się ze szcze-gólną pasją i zaangażowaniem dotyczyły kluczowych zmian organizacyjnych: zmiany kultury organizacji, postaw, wartości korporacyjnych, systemów motywacji i nawyków pracy.
WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE COACHINGOWE
Od 2007 roku zajmuje się coachingiem. Pracuje w środowisku biznesowym i korporacyjnym, ale z og-romną przyjemnością udziela się jako wolontariusz w szkołach prowadząc zajęcia dla nauczycieli, rodziców i dzieci. Jest coachem indywidualnym i zespołowym – najczęściej na poziomie zarządu i wyższej kadry managerskiej. Bywa trenerem coachingu i umiejętności teamcoachingowych. Prowadzi war-sztaty z zakresu przywództwa, komunikacji i współpracy w korporacjach: realizowała duże projekty rozwojowe – ostatnio dwuletni program Customer Experience Movement w zakresie budowania świ-adomości udoskonalającej doświadczenie Klienta dla marki FORD. Ma bogate doświadczenie w pracy z przedsiębiorcami – przez kilka lat prowadziła szkolenia z komunikacji, coachingu, team coachingu i przywództwa oraz coaching indywidualny dla ponad 300 przedsiębiorców z Krakowa i Kielc. Bywa wykładowcą na uczelniach warszawskich i krakowskich. Wraz z Beatą Rycembel prowadzi Team Coach-ing Lab – akredytowaną przez ICF szkołę teamcoachingu. Udziela się w międzynarodowych organi-zacjach coachingowych ( ICF) tworząc i dbając o utrzymanie wysokich standardów coachingu na świecie. Jest mentorem i akredytuje coachów na poziomie PCC i MCC dla International Coach Fed-eration. Z pasją rozpowszechnia na rynku polskim transformacyjne podejście w coachingu i przywództwie, buduje społeczność osób zainteresowanych pracą tą innowacyjną metodą.
Uczestniczyła i uczestniczy w projektach coachingowych takich firm jak: BP Polska, ING Nationale Ne-derlanden, Hydro Aluminium Chrzanów, PARP, Grupa Pracuj.pl, Abra, Jansen Cilag, Vattenfall, Shell Polska, ITI, DHL, Veolia Water Systems, Tesco Polska, PKP, Tetra Pak, Mattel Polska, Coca-Cola HBC Polska, T-Mobile, Volkswagen Bank, Teva Operations Poland, Teva Pharmaceuticals, Mondial Assistance, Glaxo Smith Kline, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Ernst& Young, Capgemini, Zelmer, Amer Sport, BPH, Cargill, Cisco, Philip Morris, Ford, BZWBK, Mc Donald’s, Azimo, Andea, Azelisi in. Prowadzi praktykę w języku polskim i angielskim.
Edukacja i certyfikaty:
Joanna jest akredytowanym coachem ICF na poziomie MCC (Master Certified Coach), oraz asesorem i mentorem umiejętności coachingowych.
Ukończyła:
• Akademię Coachingu – roczna szkoła dla coachów przy Gdańskim Wydawnictwie
Psychologicznym
• Coaching Curriculum – roczny program coachnigu w The Coaches Training Institute, który za-kończyła akredytacją CPCC ( Certified Professional Co-Active Coach)
• Team Coaching Diagnostic – kurs podczas którego została autoryzowanym facylitatorem teamcoachingowej pracy z zespołami przy użyciu narzędzia diagnostycznego. Od 8 lat prowadzi teamcoachingi w oparciu o tę metodę.
• Transforming Communication – kurs trenerski dzięki którego jest licencjonowanym trenerem Komunikacji Transformującej – opartej na porozumieniu bez przemocy, (Richard Bolstad)
• Organisational Relationship System Coaching (ORSC) – roczny kurs pogłębiający wiedzę I umiejętności w zakresie pracy z zespołami I relacjami
• Proces dynamiki grupowej – program główny i masterclasy ( Opus, Lionel Stapley)
• Co –active Leadership Program- roczny kurs Przywództwa (The Coaches Training Institute), San Francisco
• Meaningful Existence – kurs coachingu transformacyjnego, wg Davida Gordona
• Masterful Coach (Kurs coachingowy przygotowujący do akredytacji MCC -Master Certified Coach)
• Mentor Coaching ICF – półroczny kurs przygotwujący do roli akredytowanego mentora ICF
• Transformational Presence Coaching & Leadership – jest pierwszą polską absolwentką tranfor-macyjego podejścia w coaching i przywództwie ( Alan Seale)
• Co –active Leadership Program – asystowała w 20 dniowym kursie przywództwa ( the Coaches Training Institute) w Karolinie Północnej
• Kurs dla asesorów ICF na poziomie PCC (Professional Certified Coach), Berlin
• Transforming Business Society and Self – kurs rozwoju przywództwa, coachingu i współpracy na MIT (Massachusetts Institute of Technology, Boston)
• Social Presencing Theatre – zaawansowany kurs pracy z zespołami w oparciu o metodę „em-bodyment”, Arawana Hayachi, Berlin
• Manifestation Wheel – manifestowanie i osiąganie celów, Alan Seale, Holandia
• Kurs mentorigu – dla osób prowadzących warsztaty transformacyjne – Alan Seale, Costa Rica 2018
• Design Thinking, warsztat dla facylitatorów, 2018
• Transformational Presence Leadership in Action, Alan Seale, Holandia, 2018
Paulina Barnaś, PCC, TPLC
Jest lekarzem, coachem i mentorem. Ważne jest dla niej życie spójne z tym, kim jestem i w co wierzy. Ważne jest również dzielenie się z innymi tym, co ma najlepszego, by wpływać na otaczającą rzeczywistość i współtworzyć świat, który działa dla wszystkich ludzi.
Jej największą inspiracją ostatnich lat jest koncepcja Transformational Presence, której autorem jest Alan Seale. Spotkanie z Alanem było niezwykle ważnym i znaczącym momentem w jaj życiu. To, co ważne w promowanym przez nią podejściu to jakość obecności, rozumianej jako sposób bycia i ży-cia w pełnej spójności, kontakcie ze sobą i spokoju wewnętrznym. Obecność w tym podejściu to coś więcej niż uważność. Obecność to stan, kiedy świadomie potrafimy otworzyć swój umysł i serce na siebie i na drugą osobę, dostrzegamy zarówno naszą wartość jak i wartość innych osób i dzięki temu współtworzymy świat, który działa dla wszystkich. Od 4 lat aktywnie działa w Międzynarodowym Centrum Transformującej Obecności, Center For Transformational Presence, wspierając społecz-ność coachów i liderów w Polsce i na świecie. Jest współzałożycielką Sound of Presence, ruchu, którego misją jest podnoszenie jakości obecności we wszystkich dziedzinach życia. Przetłumaczyła na język polski ostatnią książkę Alana Seala zatytułowaną‘Transformująca Obecność’. Książka ta, powiększona o drugą część z opisem praktycznych ćwiczeń ukazała się w maju 2019 r. na rynku polskim.
Od ponad 10 lat pracuj z liderami i zespołami wspierając ich indywidualnie oraz prowadząc sesje coachingu zespołowego oraz warsztaty szkoleniowe. Ma w swym doświadczeniu ok. 2200 godzin coachingu indywidualnego i wiele godzin coachingu zespołowego. Jestem również mentorem dla coachów i certyfikowanym egzaminatorem ICF.
W pracy z dużymi organizacjami wykorzystuje wieloletnie doświadczenie z międzynarodowych kor
poracji, gdzie przez 17 lat zajmowała się zarówno obszarami związanymi z biznesem pełniąc rolę menedżera sprzedaży i marketingu jak i zarządzała ludźmi i ich rozwojem z poziomu dyrektora Działu HR w Polsce i Słowenii.
ZAPISY
Sylwia Dąbrowska
s.dabrowska@mastersofmental.pl
tel. 696 178 477
szkolenie po polsku
MIEJSCE: okolice Warszawy lub Krakowa
CENA: 6200,00 PLN netto

Szczegóły

Data:
08 stycznia
Czas:
09:00
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/events/1284322148409726/

Miejsce

Masters of Mental
Racławicka 2, 42-200 Częstochowa + Google Map